LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ / XIV LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL

Kviečiame prisiminti šaunią 2012 m. liepos mėnesį Bostone vykusią XIV Lietuvių tautinių šokių šventę ir įsigyti DVD bei knygą apie šią šventę (knygą sudaro daugiau nei 200 puslapių, ji yra 8.5 x 11 colių didumo). Profesionaliai Romo Šležo suredaguotą DVD sudaro du diskai, knygoje yra aprašyti visi šventėje dalyvavę ansambliai, leidinyje gausu nuotraukų. DVD ir knyga yra paruošti lietuvių bei anglų kalbomis. Su persiuntimu DVD kainuoja $20, knyga - $25. Tai puiki dovana maloniam prisiminimui šventės dalyviams ir įdomi medžiaga tiems, kuriems neteko joje būti. Knygą ir DVD galima užsisakyti parašius elektroninį laišką JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos vicepirmininkui finansiniams reikalams Algimantui Gustaičiui klaipeda@verizon.net  JAV LB Krašto valdyba ir XIV šokių šventės organizacinis komitetas