SF Lituanistinės Mokyklos GENYS Mokinių Registraciją 2019/2020 Mokslo Metams!

genio kvietimas.jpeg

Šeštadienis, kai norisi į mokyklą
 

San Francisko lituanistinė mokykla GENYS pradeda mokinių registraciją 2019/2020 mokslo metams.

Mokykla - tai maža dalelė Lietuvos, kurios aplinkoje išeivių vaikai mokosi lietuvių kalbos, gilinasi į papročius ir tradicijas, išlaiko tautinę tapatybę, bei puoselėja ryšius su Lietuva. Mokykla - tai lietuviška bendruomenė, kurioje jaunoji karta užmezga draugystes trunkančias visą gyvenimą. GENIO mokyklos mokiniai aktyviai dalyvauja ne tik lietuvių bendruomenės veikloje, bet skleidžia lietuvišką žodį ir šoka tautinius šokius dalyvaudami Tarptautiniame Vaikų Festivalyje, Baltijos šalių konferencijoje Stanforde ir Tarptautiniame šokių ir dainų festivalyje. 


Daugiau apie mokyklos veiklą galite rasti mūsų tinklalapyje www.sfgenys.lt
Mokyklos adresas: 19806 Wisteria St. Castro Valley, CA 94546
Mokykloje mokomi vaikainuo 4 iki 14 metų. 
Registracija iki birželio 1 d., daugiau informacijos apie registraciją ir registracijos mokestį rasite elektroninėje registracijos formoje,  čia:
https://forms.gle/rGS3gQR6W8qA5Rvx5
Mokyklos vadovė Neringa Willis neringaw9@gmail.com

[EN]
Saturday when you want to go to school

 

San Francisco Lithuanian school GENYS started registration for 2019/2020 school year.
School is a small part of Lithuania, where expatriate children are learning Lithuanian language, deepen their knowledge in Lithuanian traditions and heritage, keeping their national identity and strengthen their ties with Lithuania. The school is Lithuanian community, where friendships that lasts a lifetime start. GENY’s students participate not only in Lithuanian community events, but introduce their heritage by participating in International Children’s Festivals, Baltic conference in Stanford and Lithuanian dance and song festival.


To learn more about the school, please visit school’s website www.sfgenys.lt 
School’s address:19806 Wisteria St. Castro Valley, CA 94546
The children ages are4 through 14.
Register by June 1st.,more information about registration and fees can be found in registration form, here:
https://forms.gle/rGS3gQR6W8qA5Rvx5
School’s principal: Neringa Willis neringaw9@gmail.com

Referendumas dėl PILIETYBĖS IŠSAUGOJIMO

Gegužės 12 dieną organizuojamas referendumas dėl Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo (toliau – referendumas dėl pilietybės išsaugojimo).
Jame turėsime atsakyti į vieną Valstybės ir Tautos gyvenimui itin svarbų klausimą – ar sutinkame, kad Lietuvos piliečiams, kurie įgijo kitos europinius ar euroatlantinius integracijos kriterijus atitinkančios valstybės (ES, NATO) pilietybę, būtų leista išsaugoti ir Lietuvos pilietybę.
Kviečiame susipažinti su pagrindine referendumo dėl pilietybės išsaugojimo informacija.

Dažnai užduodami klausimai

· Kada bus rengiamas referendumas dėl pilietybės išsaugojimo?

Referendumas dėl pilietybės išsaugojimo vyks 2019 metų gegužės 12 dieną kartu su LR Prezidento rinkimų pirmuoju turu ir referendumu dėl Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo.

· Koks tiksliai klausimas teikiamas spręsti referendumui?

Tiksli referendumui teikiamo Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo formuluotė skamba taip:
„Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais.
Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, įgijęs konstitucinio įstatymo nustatytus Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę, Lietuvos Respublikos pilietybės nepraranda. Kitais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis.
Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato konstitucinis įstatymas.“

· Kuo skiriasi pilietybės išsaugojimas nuo dvigubos ar daugybinės pilietybės?

Šiam referendumui spręsti pateiktas klausimas yra dėl teisėtai įgytos pilietybės išsaugojimo. Referendume sprendžiamas klausimas dėl galimybės Lietuvos piliečiams, kurie išvyko į Vakarų Europos šalis, JAV ir Kanadą, kurios atitinka europinės ir euroatlantinės integracijos kriterijus, išsaugoti ir Lietuvos pilietybę. Referendumui pateiktas klausimas ne apie pilietybės įgijimą ar atkūrimą, o apie jau teisėtai įgytos išsaugojimą.

· Ar referendumu pakeitus Konstituciją, būtų sukurtos papildomos privilegijos gyvenantiems užsienyje?

Pilietybė – tai asmens nuolatinis teisinis ryšys su valstybe, grindžiamas abipusėmis teisėmis ir pareigomis. Šis ryšys nurodo ne tik teises (politines, ekonomines, socialines, kultūrines ir pan.), kuriomis naudojasi konkrečios valstybės pilietybės turėtojas, bet ir pareigas bei atsakomybę, kurios jam tenka ir kurias jis privalo atlikti (karo prievolė, mokesčiai ir kt.).
Kitos valstybės pilietybės turėjimas piliečių neatleidžia nuo pareigų Lietuvos Respublikai vykdymo.
Kokia bebūtų referendumo baigtis, visiems Lietuvos piliečiams Lietuvoje ir užsienyje ir toliau galios visos tos pačios Konstitucinės teisės ir prievolės. Jokių papildomų privilegijų (ir prievolių) referendumas jokiai piliečių grupei nesukurs, nepriklausomai nuo jo baigties.

· Ar pilietybę išsaugoję asmenys turės atlikti karo prievolę?

Kitos valstybės pilietybės turėjimas ar vien tik išvykimas į užsienio valstybę (išvykimo deklaravimas) neatleidžia nuo karo prievolininko pareigų Lietuvos Respublikai. Teisės aktai šiuo metu nereglamentuoja kitų šalių pilietybę turinčių asmenų privalomosios karo tarnybos atlikimo sąlygų. Taigi dvigubą ar vieną pilietybę turintys asmenys traktuojami kaip turintys vienodas pareigas ir turi būti šaukiami atlikti minėtą tarnybą bendrais pagrindais.
Jeigu LR pilietybę turintis asmuo karo tarnybą būtų atlikęs kitoje NATO ar ES valstybėje, pagal LR karo prievolės įstatymą, privalomoji pradinė karo tarnyba jam būtų įskaitoma Lietuvos kariuomenės vado sprendimu. LR pilietis, norintis atlikti karinę tarnybą užsienio valstybėje, turi gauti LR Vyriausybės leidimą (kreipiamasi į LR vidaus reikalų ministeriją).
Jei dvigubą pilietybę turintis karo prievolininkas yra šaukiamas tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėje, visų pirma, turėtų būti atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos interesus ir poreikį šaukti karo prievolininką atlikti privalomąją karo tarnybą Lietuvoje.

· Kuriose ES ir NATO šalyse karo tarnyba yra privaloma?

Be Lietuvos tokių šalių yra 9: Austrija, Danija, Estija, Graikija, Kipras, Norvegija, Suomija, Švedija ir Turkija. Žiniai. Danijoje, Estijoje, Norvegijoje ir Švedijoje kasmet pašaukiama mažiau nei 20 procentų tai amžiaus grupei priklausančių jaunuolių.

· Ar pilietybės išsaugojimas suteiktų papildomų sveikatos draudimo lengvatų?

Teisę dalyvauti privalomojo sveikatos draudimo sistemoje turi Lietuvoje nuolat gyvenantys jos piliečiai ir užsieniečiai bei laikinai Lietuvoje gyvenantys ir teisėtai dirbantys užsieniečiai bei jų nepilnamečiai šeimos nariai. Pilietybę išsaugantys Lietuvos piliečiai, jei negyvens Lietuvoje, nebus laikomi sveikatos draudimo sistemos dalyviais ir neturės prievolės mokėti sveikatos draudimo įmokų.
Kitose valstybėse gyvenantiems Lietuvos piliečiams bus taikomi tų valstybių sveikatos draudimą, teisę į sveikatos paslaugas reguliuojantys teisės aktai.

· Ar pilietybę išsaugoję asmenys įgytų papildomų socialinių garantijų?

Socialinės apsaugos sistemos priemonės nėra susietos su pilietybe – jos susietos su gyvenamąja vieta.
Socialinių paslaugų teikimas, paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimas, asmenų lygių galimybių gynimas, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo teisinių santykių reguliavimas taikytini tik Lietuvoje gyvenantiems Lietuvos piliečiams.
Teisę gauti piniginę socialinę paramą, valstybės mokamas išmokas, skirtas vaikams išlaikyti, taip pat teisę naudotis užimtumo rėmimo sistema turi tiek Lietuvos piliečiai, tiek kiti atitinkamuose įstatymuose nurodyti žmonės, kurie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, arba faktiškai gyvena Lietuvoje.
Kitos valstybės pilietybės įgijimas neturėtų įtakos pensijų mokėjimui. Kiekvieno pensijos gavėjo pensijos dydis yra individualus, priklausantis nuo to, kaip ilgai žmogus dirbo ir kokio dydžio buvo jo pajamos, nuo kurių jis mokėjo pensijų socialinio draudimo įmokas.

· Mokesčiai. Ar pilietybę išsaugojęs Lietuvos pilietis mokės mokesčius Lietuvos valstybei?

Mokesčių objektas nėra susijęs su turima pilietybe. Mokesčiai mokami ten, kur uždirbamos apmokestinamosios pajamos.

· Ar kitos valstybės pilietybę turintis Lietuvos pilietis gali būti renkamas Lietuvos Respublikos Prezidentu ar Seimo nariu?

Asmuo, turintis kitos šalies pilietybę, Lietuvos Respublikos Prezidentu ir Seimo nariu renkamas būti negali.

Informacija žiniai

· Europos Sąjungoje 22 valstybėse siauresne ar platesne apimti pripažįstama dviguba pilietybė ar pastebimos dvigubos pilietybės įteisinimo tendencijos. Prancūzijoje beveik 5 mln. gyventojų turi dvigubą pilietybę. Suomija, iki 2003 metų draudusi dvigubą pilietybę, priėmė naują Pilietybės įstatymą, kuriuo įgyvendino esminę pilietybės reformą, leisdama ne tik dvigubą, bet ir daugybinę pilietybę. Vengrijoje įstatymas, leidžiantis dvigubą pilietybę, priimtas 2010 metais.
· ES valstybės, kurios leidžia turėti dvigubą pilietybę: Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija (bet tik su kitomis ES šalimis), Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija, Liuksemburgas, Malta, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Ispanija, Švedija.
· ES valstybės, kurios neleidžia turėti dvigubos pilietybės: Austrija, Estija, Lietuva, Nyderlandai, Slovakija.
· 2018 m. gruodžio 6 d. Norvegijos parlamentas pritarė įstatymui, įteisinančiam dvigubą pilietybę. Įsigaliojęs įstatymas leis atvykusiems į Norvegiją kitų šalių piliečiams išlaikyti šalių, iš kurių jie atvyko, pilietybę, o tiems, kurie prarado Norvegijos pilietybę įgydami kitos, ją išsaugoti arba susigrąžinti.

Išsami informacija apie balsavimą užsienyje ➡https://bit.ly/2EzHABQ
Registracija balsuoti užsienyje ➡https://bit.ly/2T5CztE

Su Kovo 11!

kovo11.jpg

Mielieji,

laisvas ir kuriantis žmogus daro stebuklus. Tą puikiai iliustruoja Lietuvos sėkmės istorija, kurią Lietuvos žmonės ir užsienyje gyvenantys lietuviai kuria jau 29 metus. Šiame laisvės kelyje nepaprastai svarbi yra ir mūsų draugų bei sąjungininkų, tokių kaip Jungtinės Amerikos Valstijos parama. Dėkodamas JAV lietuviams ir mūsų draugams amerikiečiams už nuolatinę paramą Lietuvai, kviečiu toliau būti kartu šiame kelyje ir drauge švęsti Lietuvos laisvės šventę. Su Kovo 11!

Lietuvos ambasadorius JAV
Rolandas Kriščiūnas.

 

In his congratulatory message with the 29th anniversary of the Restoration of Lithuanian Independence, the Ambassador of Lithuania to the United States Rolandas Kriščiūnas said that the success of free Lithuania is a good example that freedom empowers to perform miracles. "Lithuanian citizens and Lithuanians living abroad created this success story, and on this road, the support of our friends and allies, such as the US, was and remains very important. Let's celebrate freedom together," said Ambassador Rolandas Kriščiūnas.

PROTMŪŠIS (Quiz Night) 03/03/2019, svečias Rimvydas Baltaduonis

Protmūšis 03_03_2019.jpg

LT

Šį sekmadienį kovo 3d. rengiamame Protmūšyje, turėsime svečią Rimvydą Baltaduonį, kuris kviečia į pokalbį- apie pasiruošimą planuojamam referendumui dėl pilietybės išsaugojimo ir 2019 metų Lietuvos Prezidento rinkimų!
Rimvydas Baltaduonis yra Getisburgo (Pensilvanija, JAV) koledžo ekonomikos profesorius, Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininkas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ekonominio bendradarbiavimo komisijos pirmininkas ir PLB pilietinės iniciatyvos #DABAR(fb.com/musumetasdabar) vadovas.

Protmūšio programa:
1:00 - 1:30  Žaidimo dalyvių atvykimas, pasilabinimas su draugais, vietos prie staliuko suradimas, susipažinimas su komanda, baro, suneštinių gėrybių bei Pete’s coffee mėgavimasis.
1:30 – 2:00 Pokalbis su Rimvydu Baltaduoniu
2:00 - 2:15  Žaidimo taisyklių išsiaiškinimas
2:15– 4:00  PROTMŪŠIO KOVOS
4:15            Laimėtojų apdovanojimas
5:00            Renginio pabaiga

Renginio vietaSierra Point Yacht Club, 400 Sierra Point Pkwy, Brisbane, CA 94005
Data: 2019, kovo 3, sekmadienis. 
Laikas:1pm – 5pm. 
Vaišės: suneštinės. 
Protmūšis vyks lietuvių ir anglų kalbomis
Bilieto kaina: $15*
*Sierra Point Yacht Club’as talpina tik 80 žmonių, tad paskubėkite įsigyti bilietus. 
Isigyti bilietą galite paspaudę šią nuorodą: 
https://sflithuanians.typeform.com/to/eawY1i
Iškilus klausimams kreiptis:  birute.sflietuviai@gmail.com– į Birutę


EN


At Protmūšis, this Sunday, March 3rd, Rimvydas Baltaduonis will be joining us to invite you to a discussion about the planned referendum on the preservation of Lithuanian citizenship and the election of the President of Lithuania in 2019!

Rimvydas Baltaduonis is a professor of Economics at the College of Gettysburg (Pennsylvania, USA), Chairman of the Seimas of the Republic of Lithuania and the Commission of the World Lithuanian Community, Chairman of the Commission for Economic Co-operation of the World Lithuanian Community and Head of the Civil Initiative #DABAR (fb.com/musumetasdabar).

Protmūšis Schedule:
1:00 - 1:30      Game participants arrive, mingle, enjoy the potluck, coffee from Peet’s, and check out the bar
1:30 – 2:00      Discussion with Rimvydas Baltaduonis
2:00 -  2:15      Hear the rules of the game
2:00 – 4:00      PROTMŪŠIS  begins
4:15                 Award winners
5:00                 The End

LocationSierra Point Yacht Club, 400 Sierra Point Pkwy, Brisbane, CA 94005
Date: March 3rdSunday,  2019 
Time: 1pm – 5pm. 
Food:Bring some food to share
Languages:Lithuanian and English
Ticket price:$15
Link to get the ticket: https://sflithuanians.typeform.com/to/eawY1i
Questions about event: birute.sflietuviai@gmail.com– Birutė

Rimvydas Baltaduonis

Rimvydas Baltaduonis

Kietakakčių ir gudragalvių rungtynės – PROTMŪŠIS (Quiz Night)!

unnamed (1).png

LT

Skubame Jus informuoti apie kiek kitokį Kovo 11-osios šventės minėjimą.

Kviečiame š. m. kovo 3 dieną, sekmadienį, į kietakakčių ir gudragalvių rungtynes – PROTMŪŠĮ. Protmūšio metu galėsite pasitikrinti savo žinias, parungtyniauti tarp atsitiktine tvarka sudarytų komandų, o kas smagiausia, kad turėsite galimybę artimiau susipažinti su tais bendruomenės nariais, kuriuos galbūt iš matymo pažinote, bet niekada neteko daugiau pasišnekučiuoti. 

Tad nepraleiskite progos sudalyvauti šioje naujoje iniciatyvoje!
 

Renginio vieta: Sierra Point Yacht Club, 400 Sierra Point Pkwy, Brisbane, CA 94005

Data: 2019, kovo 3, sekmadienis. 

Laikas: 1pm – 5pm. 

Vaišės: suneštinės. 

Kalbos: Protmūšis vyks lietuvių ir anglų kalbomis

Bilieto kaina: $15*

*Sierra Point Yacht Club’as talpina tik 80 žmonių, tad paskubėkite įsigyti bilietus. 

Isigyti bilietą galite paspaudę šią nuorodą:  

https://sflithuanians.typeform.com/to/eawY1i

Iškilus klausimams kreiptis:  info@sflithuanians.com – į Birutę

 

EN

We would like to invite you to a different type of Lithuanian Independence Day celebration: a Quiz Night (Protmūšis) is going to be held at the Sierra Point Yacht Club. At Protmūšis, you will be able to test your knowledge, compete with other teams, and make new friends. 

Your group will be selected at the event, so don’t worry about bringing a team. The quiz questions will be in both Lithuanian and English. 

Don’t miss this chance to flex your brain muscles. We want you!

 

Location: Sierra Point Yacht Club, 400 Sierra Point Pkwy, Brisbane, CA 94005

Date: March 3rdSunday,  2019 

Time: 1pm – 5pm. 

Food: Bring some food to share

Languages: Lithuanian and English

Ticket price:$15

Link to get the ticket: https://sflithuanians.typeform.com/to/eawY1i

Questions about event: info@sflithuanians.com - Birutė