LAC Board of Directors Election

kuda-07367.jpg

[LT]

JAV LB Tarybos Rinkimai

Jau septintą dešimtmetį skaičiuojanti JAV Lietuvių Bendruomenė yra vienintelė organizacija, vienijanti visus Amerikoje gyvenančius lietuvius ir jų šeimų narius. JAV LB veikla yra be galo įvairi: remia lituanistines mokyklas, organizuoja kultūrinius renginius, dainų ir šokių šventes, sporto turnyrus, mokslo simpoziumus, atstovauja Amerikos lietuviams Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje. Taryba yra svarbiausias JAV LB padalinys, nustatantis organizacijos veiklos kryptį bei būdus. Todėl šie rinkimai yra ypatingai svarbūs JAV gyvenantiems lietuviams ir juose išrinktų kandidatų sprendimai darys įtaką visoms Amerikos lietuvių bendruomenėms.

Balsavimas rinkiminėse apylinkėse (asmeniškai)

Šių metų Balandžio 12 d. nuo 9:30 am iki 12 pm  kviečiame atvykti balsuoti asmeniškai. Balsavimas vyks šeštadieninėje San Francisko lituanistinėje mokykloje Genys adresu  19806 Wisteria St Castro Valley, CA 94546

Kas gali Tarybos rinkimuose balsuoti?

Tarybos rinkimuose gali balsuoti LB nariai sulaukę 18-likos metų.  JAV Lietuvių Bendruomenės nariais gali būti JAV gyvenantys lietuviai, mišrių šeimų ne lietuvių kilmės sutuoktiniai ir tokių šeimų palikuonys.

Kandidatų sąrašas

Balsuoti galima tik už tuos kandidatus, kurie pateikė kandidatūrą balsuotojo apygardoje. Kandidatų sąrašą ir aprašymus galite rasti rinkimų svetainės kandidatų sąrašo puslapyje.

http://tarybosrinkimai2018.com/kandidatai/vakaru-apygarda-rajonas-1/

[EN]

LAC Board of Directors Election

For seven decades, the Lithuanian American Community (LAC) has been the only organization that unites all Lithuanians living in the US and their family members. Activities of the LAC range: from Lithuanian schools, to organizing cultural events, song and dance festivals, sporting events, and educational symposiums, all representing American Lithuanians in the World Lithuanian Community. The Board of Directors is the main unit of LAC that sets and determines the direction of the organization. Therefore, these elections are very important for all Lithuanians in the US.

Voting in Person

You are invited to vote in person. Elections will be held on May 12 from 9:30 am to 12 pm. at Saturday School Genys 19806 Wisteria St Castro Valley, CA 94546

Who can vote in the election?

All Lithuanians, Americans of Lithuanian descent, and non-Lithuanian spouses (18+) may vote for the Board of Directors.

Candidate List

You can vote only for those candidates who have been nominated in your district. The list of candidates and their bios can be found on the Candidates Page.

http://tarybosrinkimai2018.com/kandidatai/vakaru-apygarda-rajonas-1