JAV LB Tarybos RInkimai 2018

Jau septintą dešimtmetį skaičiuojanti JAV Lietuvių Bendruomenė yra vienintelė organizacija, vienijanti visus Amerikoje gyvenančius lietuvius ir jų šeimų narius. JAV LB veikla yra be galo įvairi: remia lituanistines mokyklas, organizuoja kultūrinius renginius, dainų ir šokių šventes, sporto turnyrus, mokslo simpoziumus, atstovauja Amerikos lietuviams Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje. Taryba yra svarbiausias JAV LB padalinys, nustatantis organizacijos veiklos kryptį bei būdus. Todėl šie rinkimai yra ypatingai svarbūs JAV gyvenantiems lietuviams ir juose išrinktų kandidatų sprendimai darys įtaką visoms Amerikos lietuvių bendruomenėms.

JAV LB Taryba bus renkama 2018 m. gegužės 1 – 15 d. Rinkimai vyks visose 10-yje apygardų, iš kurių trys dar yra suskirstytos į rinkiminius rajonus. Dešimt vienos apylinkės narių gali siūlyti toje apygardoje ar rinkiminiame rajone gyvenančius kandidatus. Kandidatai turi raštiškai sutikti kandidatuoti. Visi pasiūlyti kandidatai yra įtraukti į bendrą tos apygardos ar rinkimų rajono kandidatų sąrašą. Kandidatų skaičius neribojamas, bet kiek jų bus išrinkta į Tarybą, priklausys nuo toje apygardoje ar rinkimų rajone balsavusių skaičiaus.

For seven decades, the Lithuanian American Community (LAC) has been the only organization that unites all Lithuanians living in the US and their family members. Activities of the LAC range: from Lithuanian schools, to organizing cultural events, song and dance festivals, sporting events, and educational symposiums, all representing American Lithuanians in the World Lithuanian Community. The Board of Directors is the main unit of LAC that sets and determines the direction of the organization. Therefore, these elections are very important for all Lithuanians in the US.

Elections for the LAC Board of Directors will take place May 1-15, 2018. All ten Districts  will participate in the election process; three of the Districts are divided into sub-districts for the election purposes. Ten members of any chapter or electoral district  can nominate a candidate for that particular district. All candidates have to submit a written consent to run for the election. All nominees will be pulled into the general electoral district's list of candidates. The number of candidates is not limited, but the number of board members elected in each electoral district will depend on constituency and number of votes in each electoral district.

______

http://tarybosrinkimai2018.com/