Lietuvybės puoselėjimas - kiekvieno iš mūsų atsakomybė

Marija Steiblienė  Sf Lietuvių bendruomenės valdybos narė, lituanistinės mokyklos "genys" mokytoja, menų ir teatrų mylėtoja, amžina studentė.

Marija Steiblienė
Sf Lietuvių bendruomenės valdybos narė, lituanistinės mokyklos "genys" mokytoja, menų ir teatrų mylėtoja, amžina studentė.

Dažnai manęs paklausia: "Marija, kam tau?". Atsakymas visada vienas: "Nes man RŪPI". Man rūpi žmonės, kurie mane supa. Man rūpi lietuvių bendruomenės ateitis, nes esu jos dalis. Rūpi mokyklos ateitis, nes be jos nebus lietuvių bendruomenės kartos, kuriai RŪPĖS.

Šiandien aktyviai dalyvauju bendruomenės ir lituanistinės mokyklos gyvenime. Jame viskas verda. Naujų lietuvių vis atvyksta į apylinkę, naujų geniukų vis atskrenda į mokyklą.

Gyvendami toli nuo Lietuvos aktyviai mokomės svetimų kalbų, tradicijų, švenčiame naujas šventes, bei įsiliejam į naujas kultūras tapdami dalimi kažko naujo. Kaip tokiam šurmuliuke išsaugoti ir puoselėti tai kas sava - lietuviška?

Vienas iš atsakymų yra bendruomenė ir lituanistinė mokykla. Tik su Jūsų pagalba įmanoma jų veiklą vystyti ir plėsti. Entuziastingų žmonių, atsidavusių savanorių ir įkvėptų mokytojų neužtenka, kad bendruomenė klestėtų. Reikia dalelės JŪSŲ paramos ir pagalbos.

Kviečiu jūs spalio 8 d.  17 val. į NEMOKAMĄ vakaronę, kur jums gros, dainuos ir šoks 25 profesionalūs lietuvių folkloro atlikėjai gražaus Presidio parko apsupty. Unikalūs lietuviški tautiniai rūbai, autentiški instrumentai, dainos ir rateliai!

Keldami patys sau tikslą puoselėti lietuvybę, skleiskime ją ne tik tarp lietuvių, bet ir tarp mus supančių artimų žmonių. Programa bus pritaikyta ir angliakalbiams žiūrovams. Pakvieskite draugus ir atvykite užtraukti gimtąją dainą kartu. Nes tik taip Lietuva bus gyva, kol ta gimtoji daina lūpose skambės!

Lauksiu Jūsų spalio 8 d.  17 val. Presidio Performing Arts Center!

Marija Steiblienė

 

Lithuanian heritage - is everyone's responsibility

People usually ask me "Marija, why you are doing this?". The answer is always the same: "Because I CARE". I care about people, who are around me. I care about the future of the Lithuanian community, because I am a part of it. I care about the future of the Lithuanian School, because without it, there will be no Lithuanian community generation that WILL CARE.

Today, I actively participate in the life of the community and the school. Everything is boiling there. New Lithuanians are arriving to the Bay Area, new "Genys" students joining the classes.

Living far away from Lithuania, we learn foreign languages, traditions, celebrate new holidays and join new cultures by becoming a part of something new. How do we keep and foster what is yours - Lithuanian - among that noise?

One answers is the Lithuanian community and the school. Only with your support it is possible to develop and expand their activities. Enthusiastic people, dedicated volunteers and inspired teachers are not enough. We need YOUR help and support.

I invite you to come to a Lithuanian evening on October 8th, 5 pm, FREE ADMISSION.  25 folk artists straight from Lithuania will perform for you surrounded by beautiful Presidio. Unique Lithuanian folk costumes, authentic instruments, songs and dances!

Challenging yourself to foster Lithuanian heritage, spread it not only through Lithuanians, but also through your family and friends. Invite them too! The program is adapted for English speakers as well. Invite your beloved ones and let's sing native songs together, because only that way, Lithuania will be alive.

I will be waiting for you on October 8th, 5 pm at Presidio Performing Arts Center!

Marija Steiblienė