Kodėl man svarbi SF Lietuvių bendruomenė

Diana Plačiakienė   Marketingo asė, JAV lietuvių bendruomenės Krasto Tarybos narė, buvusi SF bendruomenės pirmininkė

Diana Plačiakienė

Marketingo asė, JAV lietuvių bendruomenės Krasto Tarybos narė, buvusi SF bendruomenės pirmininkė

Bendruomenės veikloje aktyviai dalyvauju jau beveik 10 metų.  Ji tapo svarbia mano gyvenimo dalimi, be kurios jau sunku būtų save įsivaizduoti.  

Mūsų bendruomenė man tai nėra vien 4 + metiniai renginiai, į kuriuos ateinu tik susitikti su draugais ir smagiai praleist laiką. Man tai nėra ir prievolė- dalyvauju ne dėlto, kad esu lietuvė ir kad reikia, o kad noriu. 

Bendruomenė -  mano pirmoji lyderystės mokykla. Prisimenu, kaip drebėjo keliai, kai 2010 m. pirmą kartą oficialiai prisistačiau. Dabar galiu be didesnio pasiruošimo atsistoti ir pasisakyti  prieš 200 žmonių minią. Bendruomenėje yra mano artimiausi draugai- per jos veiklą susipažinau su fantastiškais žmonėmis, kurių kitaip ko gero ir nebūčiau sutikus. 

Darbas bendruomenėje ženkliai išplėtė profesinių kontaktų ratą. Susipažinau su žymiais Lietuvos meno, kultūros, politikos ir verslo atstovais. Šeštadieninės lituanistinės mokyklos dėka mano vaikai pažįsta Lietuvą ne tik kaip vietą, kur gyvena seneliai ir kur jie praleidžia vasaras, bet yra susipažinę su jos kultura ir istorija. Jie ten išmoko sugiedoti Lietuvos himną, kartu su kitais draugais, o ne tėvų verčiami, todėl taip greitai ir neužmirš. 

O svarbiausia-  išmokau daugiau tolerancijos- išklausyti ir išgirsti kitokias nuomones, suprasti kitas kartas ir iš jų pasimokyti. Išmokau pirmiausia duoti, o ne laukti, kol gausiu pati.

Džiaugiuosi matydama, kaip gražiai auga mokykla- tikriausiai nesuklysiu teigdama, kad turim vieną didžiausių (jei ne didžiausią) lituanistinių mokyklų JAV ( pagal bendruomenės dydį). 

Džiaugiuosi bendruomenės valdybos veikla- nuo pirmų nedrąsių žingsnių iki nerealiai ambicingų projektų ( pvz. $10,000 per 1.5 mėnesio),  jauna stipri komanda, energijos ir naujausių technologinių sprendimų dėka, bendruomenės veiklą pakėlė į modernios dinamiškos organizacijos lygį. Dažnai girdžiu, kad esam įkvepiantis pavyzdys kitoms bendruomenėms. Aš tuo didžiuojuosi.

Artėja Rudens Balius- gražiausias ir labiausiai laukiamas bendruomenės renginys.  Į jį ateinam pasidžiaugti tuo, kas sukurta (ruduo- derliaus metas).  Ateinam pasisemti ypatingos  šventinės energijos, kurią sukuria ir aplinka, ir patys dalyviai. Ateinam susipažinti su naujais žmonėmis- šiais metais tikimės sulaukti dar daugiau svečių - iš Los Andželo, Portlando, rytinės JAV pakrantės, galbūt ir iš Lietuvos. Bandau nepraleisti progos susipažinti su kiekvienu nauju veidu (vis dar prisimenu, kaip pirmą kartą atėjau į renginį ir buvo labai nejauku, nes nieko nepažinojau.) Prieiti prie naujai atėjusio nėra tik paprastas, žmogiškas, iš pirmo žvilgsnio nereikšmingas gestas. Tai gali nulemti viso vakaro sėkmę ir nuo jo priklausys, ar jis norės sugrįžti, ar ne. 

Todėl dar kartą  visu kviečiu dalyvauti ir bendrauti! Iki greito! 

Diana Plačiakienė

ENGLISH

Why SF Lithuanian Community is important is important

I’ve been involved in our community for almost 10 years and it has become a very important part of my life. To me, the community is much more than just 4 + events/ year where I go to have fun with my friends.
The community is my first leadership school. I still remember when in 2010I first stood up to introduce myself…with my knees shaking.  I can now speak in front of 200 + crowd without a big preparation. 
Through community I met my closest friends.
My professional network has expanded dramatically and keeps growing. 
I met a lot of well -known Lithuanian artists, business people and politicians. 
 
Thanks to the Lithuanian Saturday school, my children got to know Lithuania not only as the country where their grandparents live and where they spend their summers. They’ve learned about its history and culture.
 
I’m very excited to see the Lithuanian school growing- we’re so lucky to have one of the biggest schools in the US (considering community’s population).
 
I’m very proud of the community’s managing board- from the first modest steps to the super ambitions projects  ($10,000 in 1.5 months), the young and dynamic team has taken the community to the new levels, using the newest tools in technology. 
 
The Fall Ball is approaching quickly. This is the most anticipated and the most beautiful event of the year.  We’re coming to celebrate Fall and the harvest. We’re coming to enjoy the special energy, created by the beautiful venue and the participants themselves. We’re coming to meet the new people- this year we’re expecting even more guests- from Los Angeles, Portland, East Coast, and maybe even Lithuania.  Let’s make them feel super welcome, so they want to come back again.
 
I’ll invite you all to join this beautiful celebration! See you soon!  

Diana Plačiakienė

Lietuvybės puoselėjimas - kiekvieno iš mūsų atsakomybė

Marija Steiblienė  Sf Lietuvių bendruomenės valdybos narė, lituanistinės mokyklos "genys" mokytoja, menų ir teatrų mylėtoja, amžina studentė.

Marija Steiblienė
Sf Lietuvių bendruomenės valdybos narė, lituanistinės mokyklos "genys" mokytoja, menų ir teatrų mylėtoja, amžina studentė.

Dažnai manęs paklausia: "Marija, kam tau?". Atsakymas visada vienas: "Nes man RŪPI". Man rūpi žmonės, kurie mane supa. Man rūpi lietuvių bendruomenės ateitis, nes esu jos dalis. Rūpi mokyklos ateitis, nes be jos nebus lietuvių bendruomenės kartos, kuriai RŪPĖS.

Šiandien aktyviai dalyvauju bendruomenės ir lituanistinės mokyklos gyvenime. Jame viskas verda. Naujų lietuvių vis atvyksta į apylinkę, naujų geniukų vis atskrenda į mokyklą.

Gyvendami toli nuo Lietuvos aktyviai mokomės svetimų kalbų, tradicijų, švenčiame naujas šventes, bei įsiliejam į naujas kultūras tapdami dalimi kažko naujo. Kaip tokiam šurmuliuke išsaugoti ir puoselėti tai kas sava - lietuviška?

Vienas iš atsakymų yra bendruomenė ir lituanistinė mokykla. Tik su Jūsų pagalba įmanoma jų veiklą vystyti ir plėsti. Entuziastingų žmonių, atsidavusių savanorių ir įkvėptų mokytojų neužtenka, kad bendruomenė klestėtų. Reikia dalelės JŪSŲ paramos ir pagalbos.

Kviečiu jūs spalio 8 d.  17 val. į NEMOKAMĄ vakaronę, kur jums gros, dainuos ir šoks 25 profesionalūs lietuvių folkloro atlikėjai gražaus Presidio parko apsupty. Unikalūs lietuviški tautiniai rūbai, autentiški instrumentai, dainos ir rateliai!

Keldami patys sau tikslą puoselėti lietuvybę, skleiskime ją ne tik tarp lietuvių, bet ir tarp mus supančių artimų žmonių. Programa bus pritaikyta ir angliakalbiams žiūrovams. Pakvieskite draugus ir atvykite užtraukti gimtąją dainą kartu. Nes tik taip Lietuva bus gyva, kol ta gimtoji daina lūpose skambės!

Lauksiu Jūsų spalio 8 d.  17 val. Presidio Performing Arts Center!

Marija Steiblienė

 

Lithuanian heritage - is everyone's responsibility

People usually ask me "Marija, why you are doing this?". The answer is always the same: "Because I CARE". I care about people, who are around me. I care about the future of the Lithuanian community, because I am a part of it. I care about the future of the Lithuanian School, because without it, there will be no Lithuanian community generation that WILL CARE.

Today, I actively participate in the life of the community and the school. Everything is boiling there. New Lithuanians are arriving to the Bay Area, new "Genys" students joining the classes.

Living far away from Lithuania, we learn foreign languages, traditions, celebrate new holidays and join new cultures by becoming a part of something new. How do we keep and foster what is yours - Lithuanian - among that noise?

One answers is the Lithuanian community and the school. Only with your support it is possible to develop and expand their activities. Enthusiastic people, dedicated volunteers and inspired teachers are not enough. We need YOUR help and support.

I invite you to come to a Lithuanian evening on October 8th, 5 pm, FREE ADMISSION.  25 folk artists straight from Lithuania will perform for you surrounded by beautiful Presidio. Unique Lithuanian folk costumes, authentic instruments, songs and dances!

Challenging yourself to foster Lithuanian heritage, spread it not only through Lithuanians, but also through your family and friends. Invite them too! The program is adapted for English speakers as well. Invite your beloved ones and let's sing native songs together, because only that way, Lithuania will be alive.

I will be waiting for you on October 8th, 5 pm at Presidio Performing Arts Center!

Marija Steiblienė

Parodyk, kad ir tau rūpi bendruomenės gerovė!

Virgilija Tali

Chiropractor by day, Lietuviškos mokyklos GENYS vedėja by night

Paskaudę kojos, sunki galva, rankose - jėgų tik mažas likutis, bet šypsenos nepalieka mūsų veidų žiūrint į virš 100 žmonių, susirinkusių į Cepelinų balių! Labai smagi ir skani buvo rudens planavimo pradžia. Daug savanoriškų rankų triuso virtuvėje ilgas valandas suruošti šią nuostabią puotą. Ir žinote kodėl? Dėl to, kad mums yra svarbi San Francisco lietuvių bendruomenės veikla!
 
Aš ne vieną kartą esu girdėjus kitų lietuviškų mokyklų skundus, kad nesulaukia jokios paramos iš savos bendruomenės. Man tai yra beveik nesuvokiama, nes nuo pat Genio mokyklos įkūrimo mus rėmė San Francisco bendruomenės nariai ir darbais, ir idėjomis, ir pinigais.  Mokykla yra sukurta bendruomenės šeimoms ir jų vaikams. Mokykla ir yra dalis bendruomenės. Mes dirbame visi kartu išlaikyti mus siejantį lietuvybės siūlą, ir nesvarbu, ar jūsų vaikai šiuo metu lanko mokyklą ar ne.

Šie metai Genio mokyklai bus sunkoki. Mums iki mokslo metų galo reikia rasti naujas patalpas ir perkraustyti visą mokyklą. Tokie dideli pasikeitimai supurto jau gana sklandžiai vykusį darbą, brangiai kainuoja  ir išbando visų šeimų pasiryžimą skirti laiką mokyklai ir lietuvių kalbai.
 
Todėl dar kartelį prašome jūsų parodyti, kad jums rūpi bendruomenės ir mokyklos veikla. Jūsų parama, kad ir nedidelė, mums daug reiškia, suteikia naujų jėgų toliau dirbti, kurti ir planuoti.
Kazickų Šeimos fondas (KFF) padvigubins jūsų finansinę paramą mokyklai: surinkus $1,000 iš bendruomenės, Kazickų Šeimos fondas skirs papildomą $1,000 pagal "KFF atitikimo paramos" programą.
 
Taigi, nedelskite! Prisijunkite prie San Francisco lietuvių, paaukokite jums priimtiną sumą ir prisidėkite prie bendruomenės klestėjimo. Parodykite, kad ir jums rūpi bendruomenės gerovė!

 

ENGLISH
 

Show us that YOU CARE!

The feet are achy, hands are tired, the head is heavy, but we are all smiling! That is the outcome of a fabulous Cepelinai party. It was so wonderful to have over 100 people  join us today for the fundraiser kickoff. Chef-volunteers spent a lot of time in the kitchen to create this fabulous feast. And you know why? It’s because we care!
 
I hear many principals of other Lithuanian schools complain about no support from the surrounding community, and I can’t understand it because here I feel the school would not exist without the constant support of our community members. The school is created by the community, attended and run by the same community members for the same purpose - keeping that Lithuanian bond between us.
 
This will be a challenging year for GENYS school. We need to find a new building and move the whole school to the new location. Big changes like that are an ultimate test to the strength, commitment and dedication of all the families involved. 
 
So I ask you today to show us that YOU CARE! Begging for help is hard, seeing and getting your support is exiting, encouraging and exactly what we need to keep us going. On top of that, Kazickas Family Fund will be matching your donations up to a $1,000 through their "KFF Matching gift fundraiser 2016/2017" program. With a donation that is comfortable to your personal finances you will contribute to the school and to making our community the best Lithuanian community abroad, but most importantly, you will show the rest that YOU CARE!

Mokslo metų pradžia kartu su bendruomene

Aida Sakalauskaite

Šeštadienines Mokyklos Genys Tėvų Komiteto Pirmininkė, Vokiečių kalbos asė, 3 vaikų mama

Mielieji,
Žmogui yra visada svarbiau būti tarp žmonių nei vienam; svarbu būti tam tikros bendruomenės dalimi nesvarbu kur jis gyvena. Poreikis bendrauti yra tiesiog natūralus, todėl aš pati labai džiaugiuosi, kad prieš daugelį metų taip aktyviai atsinaujino San Francisko bendruomenės veikla ir tai paskatino ne tik atidaryti šeštadieninę mokyklą, bet ir stiprinti ją kasmet. Lituanistinė mokykla „Genys“ yra labai didelė mūsų bendruomenės dalis. Rodos vieni be kitų net negalėtume egzistuoti.

Šiuo metu esu „Genio“ tėvų komiteto pirmininkė, ir kartu su Virgilija Tali stengiamės, kad mokykla gyvuotų, klestėtų ir joje augtų laimingi vaikai. Sunku patikėti, bet jau išleidome pirmąją abiturientų kartą ir kasmet paruošiamosios klasės gretas papildo virš 10 mokinukų. Visiems jiems yra svarbu jaustis ne tik mūsų mokyklos, bet ir visos mūsų bendruomenės dalimi!

Mokyklos patalpų išlaikymas yra mūsų pagrindinės išlaidos. Deja jos auga drąstiškai kiekvienais metais. Be tėvų ir bendruomenės įnašo, mes nesugebėtume išsilaikyti. Todėl norime visus paskatinti atvykti į „Cepelinų balių“ rugsėjo 25d. ir prisidėti prie nuostabios mūsų bendruomenės iniciatyvos ne tik surinkti lėšas ir paremti mūsų mokyklą, bet dar svarbiau – paremti mūsų bendruomenę! Pati dalyvauju susirinkimuose (tą visi gali padaryt, jei tik nori) ir matau, kiek darbo, jėgų ir širdies įdedama į kiekvieno renginio planavimą, koordinavimą bei stengimąsi patenkinti mūsų nedidelės, bet labai galingos ir gražios bendruomenės gyvavimą.

Sunku planuoti ateitį, bet džiaugiuosi, kad esu šitos nuostabios dabarties dalis, todėl dar kartelį kviečiu visus prisijungti prie mūsų bendro smagaus ir gardaus vakaro rugsėjo 25d. 16:00 val. Laukiam!!!


Dear all,
It is very important to a human being to be among people rather than alone; to be a part of any community, wherever s/he lives. It is a natural necessity to communicate with others, therefore I am very happy, that several years ago our San Francisco Lithuanian community reconnected with its past and resumed its activities, which led to opening of San Francisco Lithuanian School “Genys” and strengthening its existence. Our school “Genys” is a very big part of the Bay Area Lithuanian community. We work hand in hand!

As of this time, I am a PTA president at our school and with the principal Virgilija Tali we work together to ensure the prosperity of our school and the well being of our children. It is hard to believe that we already had our first graduates and every year more than 10 kids enroll in Kindergarten class. It is important to them not just be a part of our school, but to be a part of our extended Lithuanian community!

Our rental cost for school premises is our main expense. Unfortunately, being where we are in the Bay Area, the cost increases steeply every year. Without the help from our school parents and our community we wold not be able to survive. Therefore I want to encourage all of you to come to the first event of the season, “Cepelinai balius”, organized together by our school andour San Francisco Lithuanian community, and support our community’s initiative not only to raise funds for our school, but more importantly to raise funds for our whole community! I actively participate during community board meetings (anybody is welcome, just let us know!) and I see how much dedication, effort and heart is being put into organizing, coordinating each event, as well as satisfying the needs of our, although small, but nevertheless powerful and absolutely wonderful community.

It is hard to plan the future, but I am happy to be a part of this beautiful present, therefore I want to encourage you all one more time to come to a fun and very delicious evening together on September 25th, 4PM!

San Francisco Lithuanian American Community's Fundraising Strategy 2016

The San Francisco Lithuanian chapter has been active since 1950. Generations later we stayed true to our mission to connect the Bay Area’s Lithuanians, preserve our precious language and unique heritage.

As you know, San Francisco Lithuanian Chapter is a community funded, volunteer driven, non-profit organization.

Our annual budget runs around $20,000, which includes community events, sponsoring Saturday School, supporting our parent organization American Lithuanians and contributing to various Lithuanian causes.

We would like to do more. We constantly hear requests for more events. We have increasing costs such as Saturday School rent which we would like to help cover.

In order to fulfill these goals, we are getting more organized and are plan to do things differently this year. Here is our plan: 

Together with Saturday School Genys, we set out an ambitious goal to raise $10,000 during the month of October, 2016. Here is how we are going to do it: 

  • We will have a fundraising event throughout October (No more nario mokestis, etc).
  • Half of the funds will go directly to support Saturday School Genys.
  • No markup will be added to any event tickets.

To our knowledge there are around 400 active members in our community. If everyone contributed on average of $25, we would be done today but we know not everybody can. Pick the option that suits you.

CEPELINU BALIUS | September 25th | Get tickets

To kick things of, we’d like to invite you to the Fundraiser Kickoff event Cepelinu Balius on September 25th, where we will be glad to meet you, discuss our future and take your feedback.

p.s. All donations are tax deductible (Federal Tax #36-3625439).